Jautājiet mums!
10/08/2020

Mācību kursi

Mācību kurss “Finanšu grāmatvedība”

Mācību kursa laikā tiek apgūtas sekojošas finanšu grāmatvedības uzskaites sadaļas:
1. Nemateriālo aktīvu (licences, patenti, preču zīmes) un visu pārējo pamatlīdzekļu (nekustamais īpašums, automašīnas, datortehnika, mēbeles u.c.) iegāde, ņemšana uzskaitē, nolietojuma aprēķināšana, pamatlīdzekļu izmantošanas apturēšana saimnieciskajā darbībā, pamatlīdzekļu pārvērtēšana, inventarizācija, izslēgšana;
2. Krājumu uzskaite – iegāde, krājumu uzskaites metodes (periodiskā un nepārtrauktā krājumu novērtēšana), krājumu inventarizācija, preču tirdzniecība, komplektēšana, noliktavas uzskaite grāmatvedības un vadības vajadzībām;
3. Samaksāto avansu uzskaite, to atzīšana un iekļaušana izmaksās, samaksāto avansu norakstīšana
4. Debitoru rašanās, to uzskaite, klasifikācija, reģistru veidošana, analīze un uzturēšana, uzkrājumu veidošana šaubīgajiem debitoriem, debitoru parādu norakstīšana, nākamo periodu ieņēmumu atzīšana, uzskaite un iekļaušana attiecīgā perioda ieņēmumos;
5. Nākamo periodu izdevumu uzskaite – atzīšanas kritēriji, norakstīšanas/izmaksu atzīšanas metodika un dokumentācija;
6. Naudas līdzekļu (bankas operāciju, kases operāciju, kases aparātu ieņēmumu) uzskaite, reģistrācijas kārtība un likumdošanas prasības; kases operāciju uzskaites dokumentācija, analītiskie un hronoloģiskie reģistri;
7. Pamatkapitāla uzskaite – pamatkapitāla atzīšana, palielināšana, samazināšana; ar pamatkapitāla uzskaiti saistītā dokumentācija, Uzņēmumu reģistra lēmumi un zvērināto revidentu atzinumi;
8. Pašu kapitāla uzskaite – tā sastāvs (nesegtie zaudējumi, nesadalītā peļņa, nesegtā, bet sadalītā peļņa), rādītāji, klasifikācija un pārklasifikācija;
9. Uzkrājumu veidošana – obligātās un brīvprātīgās prasības, uzkrājumu veidošanas mērķi, uzkrājumu palielināšana, samazināšana un šo procesu ietekme uz finanšu rādītājiem;
10. Norēķini par līzingiem, kredītiem, kredītlīnijām, aizņēmumiem no uzņēmumu īpašniekiem; aizņēmumu dalījums īstermiņa un ilgtermiņa saistībās, to pārklasifikācija, pirmstermiņa dzēšana; procentu maksājumi, to atzīšana un aprēķināšana; dividendes – to aprēķināšana, uzskaite, izmaksāšana;
11. Norēķini ar piegādātājiem par precēm/pakalpojumiem, uzkrāto saistību atzīšana finanšu grāmatvedībā;
12. Darba algu aprēķināšana finanšu grāmatvedībā;
13. Nākamo periodu ieņēmumu būtība, atzīšana, kritēriji, ietekme uz finanšu pārskatiem;
14. Peļņas vai zaudējumu aprēķināšana (turpmāk – PZA), PZA posteņi, to korekcijas, iespējamās darbības rādītāju atspoguļošanai atbilstoši PZA lietotāju vajadzībām;
15. Bilances sastādīšana un tās posteņu analīze, bilances rādītāju pieļaujamās korekcijas rādītāju stāvokļa uzlabošanai;
16. Likviditāte un rentabilitāte – rādītāju aprēķināšana, izvērtēšana, rādītāju koriģēšana labāku rādītāju iegūšanai.
17. VID tematisko pārbaužu prasības, VID tematisko pārbaužu veidlapas, pārbaužu norises kārtība, informācijas sniegšanas veidi un formas.

Mācību kursa laikā apskatītajos tematos izdales materiālos tiek iekļauti pilnīgi visi turpmākajā praktiskajā darbībā nepieciešamie dokumentu paraugi, veidlapas un to aizpildīšanas norādījumi.

Skype